KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Výbor KUS + n.o.


Riaditeľ
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Členovia správnej rady
MUDr. Mariana Dvorožňáková
MUDr. Dana Kučinská
MUDr. Božena Nováková

Revízor
MUDr. Adriana Schuster

Poslanie organizácie

KUS, n.o. bola zriadená v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z. a bola zaregistrovaná Rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach s právoplatnosťou odo dňa 03.02.2005, pod registračným číslom OVVS/5/2006.
Po jej preregistrácii na Košickú ultrasonografickú školu, plus, n.o. (KUS+, n.o.) pod registračným číslom OVVS/1/2010, zo dňa 03.02.2010,

IČO organizácie: 45732132
Bankové spojenie: Bank name: Sberbank, Bank address: Mlynská 29, Košice, Slovakia,   IBAN: SK7331000000004350337509, BIC: LUBASKBX

Z registrovaného štatútu organizácie, ktorým sa jej činnosť predovšetkým riadi okrem iného vyplýva:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávania a výchovy, výskumu a vývoja formou:

  • organizovania a spoluorganizovania školení, kurzov a iných vzdelávacích aktivít najmä v oblasti využitia ultrazvuku v medicíne
  • organizovania a spoluorganizovania odborných a vedeckých podujatí so zameraním na lekárske vedy, podporovania účasti študentov, vedeckých pracovníkov, učiteľov a lekárov na kongresoch, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí
  • budovania informačného virtuálneho centra a jeho zabezpečovania nákupom literatúry a technických pomôcok vrátane počítačovej techniky a programového vybavenia z oblasti medicíny a najmä vyšetrovacích metód
  • podieľania sa na vydávaní vedeckých a odborných publikácií, monografií a zborníkov z oblasti medicíny a príbuzných vied
  • podieľania sa na výskumnej činnosti,
  • podieľania sa na financovaní vedeckých a výskumných projektov

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia