KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základné informácie


Kurzy sa konajú pravidelne 2-3x ročne od roku 2003 a prebiehajú podľa metodiky SGUM (Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne). Tá zahŕňa niekoľko organizačných podmienok a to predovšetkým, že praktická časť kurzu tvoria minimálne 50% trvania kurzu, frekventanti okrem spoločných prednášok pracujú v skupinách, ktorých môže byť najviac 5 a v jednej skupine je 4-6 účastníkov. Z uvedeného vyplýva, že kurzy sú maximálne pre 30 účastníkov (www.sgum.ch). Každá skupina má určeného tútora a pracovné miesto (s jedným usg prístrojom), na ktorom je vykonávaná praktická časť kurzu. Prednášky s demonštráciou trvajú 45 minút, praktické cvičenia ďalších 60 minút.

 

2team

Metodika SGUM, zahŕňa niekoľko modulov, ktoré obsahujú rôzne kurzy ako napr.: Základný, nadstavbový, záverečný, „refresher“, Doppler, krk, hrudník, mama a pod., s presnou špecifikáciou tém a potrebných splnených podmienok pre uchádzačov (najmä vykonaných počtov vyšetrení a čas od posledného absolvovaného kurzu).

Na kongrese Európskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne – EUROSON 2006 (18th European Congress of ultrasound), ktorý sa konal v Boloni, v dňoch 15 – 19. 09. 2006, bolo rozhodnuté o postupnej unifikácii metodík školení v ultrasonografii a ako základ bola navrhnutá práve švajčiarska metodika SGUM-u.

3

Odbornú stránku kurzov zabezpečujú predovšetkým odborníci v ultrasonografii zo Švajčiarska, a to predovšetkým docent dr. med. Jan Tuma z Zürichu a prim. dr. med. Karl-Peter Jungius zo Schwyz (prezident sekcie pre rádiológiu SGUM), ktorí pôsobia zároveň ako prednášatelia i tútori. Ďalej sú to napr. prof. dr. med. A. Bock, z Aarau (odborník najmä na obličkové biopsie), prof. dr. med. G. Mathis z Rakúska (špecialista na usg dýchacieho a tráviaceho traktu) doc. MUDr. F. Záťura, PhD. (prednosta Urologickej kliniky z Olomouca), MUDr. J. Beňačka, PhD. (predseda Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne – SSUM), prof. MUDr. M. Tajtáková, CSc., (LF UPJŠ a FNLP v Košiciach), dr. med. J. Prim (Zürich, podpredseda SGUM) a iní významní odborníci v spolupráci s odborníkmi v ultrasonografii z Košíc.

4honzik
5zatura
6bock
7mathis

Nedávna história

Na úvodnom kurze v roku 2003 bolo prítomných 15 odborníkov v ultrasonografii zo Švajčiarska, medzi ktorými bola i podstatná časť výboru SGUM a na predchádzajúcom pilotnom kurze, kde sa zúčastnilo i 10 účastníkov zo Švajčiarska, Nemecka a Rakúska prednášal aj jeden z najvýznamnejších európskych odborníkov v ultrasonografii prof. dr. med. Wolfram Wermke z berlínskej Charité.

8kus2003

Hodnotenie podujatí v systéme sústavného vzdelávania

Všetkým týmto kurzom sú prideľované kredity CME podľa metodiky SACCME, ktoré budú od r. 2008 na základe vzájomnej dohody akceptované aj EACCME (Európska akreditačná rada pre sústavné vzdelávanie).

9

Ultrasonografické prístroje

Na kurzoch sú k dispozícii ultrasonografické prístroje strednej a vyššej triedy, pre niektoré špeciálne procedúry (napr. negatívny kontrast – „bublinky“, tréningy biopsiií a pod.) sú k dispozícii aj prístroje z radu „high end“. Aj touto cestou chceme vysloviť vďaku firmám, ktoré uvedené prístroje poskytujú a podieľajú sa na zdarnom priebehu kurzov aj prítomnosťou svojich odborných pracovníkov.

 

Miesto konania

Kurzy sú vďaka ústretovosti vedenia nemocnice realizované v prostredí Klubov zamestnancov FN L. Pasteura v Košiciach na Triede SNP č. 1. Frekventanti oceňujú aj to, že je možné vyšetrovať napr. zaujímavých pacientov s ich súhlasom. Významní zahraniční či domáci odborníci tak môžu byť niekedy nápomocní aj v diferenciálnej diagnostike konkrétnych patologických stavov.

12lf

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia