KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Kurz muskuloskeletálnej sonografie MSU BASIC

Hrdý partner košickej ultrazvukovej školy Unique Medical v novembri 2016  pre Vás pripravuje úspešný Kurz muskuloskeletálnej sonografie MSU BASIC v Bratislave

 • najkvalitnejší  ultrazvukový kurz venovaný muskuloskeletálemu systému na Slovensku s unikátnym individuálnym prístupom Vám prináša Unique Medical
 • MSUS comprehensive course & individual hands-on training Musculoskeletal Ultrasound  je kurz konajúci sa viac krát ročne v Bruseli. Totožný program a lektori kurzu nás poctia svojou návštevou.

 • kurz je vhodný pre lekárov pracujúcich v odboroch rádiológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia a čiastočne anestéziológia a neurológia
 • je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity
 • každý absolvent kurzu získava certifikát o absolvovaní kurzu a 15 kreditov do systému ďalšieho vzdelávania
 • budete mať možnosť pracovať s najmodernejšími sonografickými prístrojmi HITACHI-ALOKA pod dohľadom skúsených lektorov z Belgicka (S. Marcelis, T. Jager) a Holandska (K. Vanderdood), ktorí sa aktívne venujú problematike viac ako 20 rokov
 • odborným garantom kurzu je Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák CSc., ktorý sa venuje špecializovanej ortopédií. (pozri stránku www.profvojtassak.sk  Diagnostická ultrasonografia muskuloskeletálneho systému)
 • cieľom kurzu je naučiť užívateľa svalovo-kostrovým vyšetreniam na najmodernejších ultrazvukových prístrojoch
 • stručné prednášky k jednotlivým témam poskytujú prehľad pred praktickými cvičeniami na pacientoch
 • pri každom kĺbe sú popísané kľúčové anatomické štruktúry a dôraz je kladený na vzdelávanie každého študenta zvlášť v praktických cvičeniach

INFO IN ENGLISH:

Musculoskeletal Ultrasound
MSU Basic Lectures and demonstrations followed by hands-on training

The comprehensive course aims to teach musculoskeletal ultrasound and is designed to learn the practice of standard ultrasound examinations. For that purpose, the key anatomic structures are discussed for each joint and emphasis is placed on training each participant individually in pratical sessions. This is guaranteed by the presence of experienced teachers and by the limited number of participants (maximum 24) accepted for each training session.

 • The highest quality ultrasonic course dedicated to the musculoskeletal system in Slovakia with a unique individual approach delivers only the Unique Medical.
 • MSUS comprehensive course & individual hands-on training Musculoskeletal Ultrasound it’s a course which takes place several times a year in Brussels. The same program and course lecturers us honored by his visit.
 • The course is suitable for doctors working in the field of radiology, orthopedics, traumatology, rheumatology and neurology and anesthesiology partly.
 • It is organized under the auspices of the Slovak Medical University.
 • Each graduate course receives a certificate of attendance and 15 credits in the system of further education (valid only in Slovakia).
 • You will be able to work with the most modern sonographic machine HITACHI-ALOKA under the supervision of experienced instructors from Belgium (S. Marcelis, T. Jager) and the Netherlands (K. Vanderdood) who are actively engaged in the issue for more than 20 years.
 • Professional guarantor of the course is Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD., who is devoted to specialized orthopaedics.
 • The goal of the course is to teach the user’s musculoskeletal examinations on the latest ultrasound devices.
 • Students acquire these original standard ultrasound examination
 • brief lectures on various topics provide an overview before practical exercises on patients
 • For each joint describes the key anatomical structures and emphasis on education each student separately in practical exercises

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia